Regularmin ośrodka

Regulamin Babilon Home&Family


§ 1
Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 30% kosztów pobytu w terminie podanym w potwierdzeniu rezerwacji. Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu. Cena na pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.

§2
Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu ośrodka.


§ 3
Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu. Nie ma możliwości wcześniejszego zameldowania. Niezdanie domku do godziny 11.00 skutkować będzie pobraniem dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę.


§ 4
Dla komfortu wypoczywających cisza nocna obowiązuje w godzinach 23.00-7.00.


§ 5
Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych powstałych z winy osób wynajmujących oraz osób odwiedzających. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.


§ 6
Zabrania się używania otwartego ognia, palenia tytoniu, świeczek oraz suszenia grzybów w domkach Złamanie tego zakazu będzie skutkować dopłatą w kwocie 500 zł.


§ 7
Nie odpowiadamy za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach oraz parkujące samochody.


§ 8
Samochody należy parkować wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking dla naszych gości jest bezpłatny. Przewidziano jedno bezpłatne miejsce parkingowe na domek pojedynczy, dwa na podwójny. Miejsce parkingowe na każde kolejne auto płatne jest 20 zł za dobę. Ilość miejsca parkingowych jest ograniczona dlatego możliwość zaparkowania kolejnego auta należy uzgodnić podczas rezerwacji.


§9
Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności pracownika ośrodka.


§10
Zabawa dzieci na terenie ośrodka powinna odbywać się wyłącznie pod opieką dorosłych (rodziców lub opiekunów).


§11
Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie ośrodka od godz. 22:00 do godz.8:00. W pozostałych godzinach tylko za zgodą właściciela ośrodka. Za nocowanie osoby niezgłoszonej pobierana będzie opłata w wysokości 300zł/dobę.


§12
Do naszego ośrodka nie przyjmujemy zwierząt za wyjątkiem psów do 20kg w sezonach niskim i średnim.


§13
Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli/zarządców obiektu.


§14
Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio zarządcy ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu mogą nie zostać rozpatrzone.


§15
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
• będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
• które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.


§16
Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.


§17
W przypadku zgubienia klucza do domku lub pilota do bramy dostępu gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100,00 złotych za każda zgubioną rzecz.


§18
Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy, ani wpłaconego zadatku w razie niedotrzymania podanego terminu pobytu lub rezygnacji.


§19
W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.


§20
Na terenie ośrodka zabrania się organizowania urodzin, wieczorów panieńskich, wieczorów kawalerskich itp.


§21
Ośrodek jest obiektem monitorowanym, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób znajdujących się na jego terenie.
Użytkownicy wyrażają zgodę nie tylko na monitorowanie własnego pobytu w obiekcie, ale również na wykorzystanie w ten sposób zebranych materiałów filmowych w kwestiach spornych, w tym zgodności zachowania z Regulaminem, itp. Dana te są przetwarzane i rejestrowane przez system przez okres 14 dni po czym są anonimizowane.


§22
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie przedmiotów wniesionych na teren obiektu przez Użytkowników.


§23
Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Ośrodka. W przypadku zaniechania tego czynu, Użytkownicy tracą prawo do roszczeń odszkodowawczych.


§24
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, szkody i ich następstwa zaistniałe na skutek niezastosowania się Użytkowników obiektu do zasad określonych w Regulaminie.


§25
Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.BabilonHF.pl oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej na terenie ośrodka.